Liahona Alumni Constitution

Liahona Alumni Constitution

KONISITUTONE ‘O E KOLISI TUTUKU LIAHONA (INC.)

 1. HINGOA
  ‘E ‘iloa mau pe ‘a e Kautaha ni ‘aki ‘a e hingoa ko e KOLISI TUTUKU LIAHONA (INC.) pea ‘i hono fakapalangi ko e LIAHONA ALUMNI ASSOCIATION (INC.)
 2. ‘OFISI LESISITA
  ‘Oku tuu ‘a e ‘ofisi lesisita ‘o e Kautaha ‘i he ‘Apiako Maolunga ko Liahona ‘a ia ko hono tuasila ko e Liahona High School.
 3. MEMIPA
  ‘E ‘ataa ke hoko ‘a e faahinga ko ‘eni ko e memipa ‘o e Kautaha:

  1. Memipa Kakato
   Ko ha taha pe nae ako ‘i ha taha ‘o e ngaahi ako ‘a e Siasi ‘o Sisu Kalaisi ‘o e Kau Maonioni ‘i he Ngaahi ‘Aho Kimui ni (Siasi).Memipa Fakalangilangi
  2. Ha memipa pe ‘o e Siasi pe ko ha taha pe ‘oku fie kau.
 4. NGAAHI TAUMU’A
  1. Ke ohi, pukepuke, faka’ai’ai mo tokoni’i ke tupulaki ‘a e loto ngaue uouongataha, fetokoni’aki, ongo fakatokoua moe fakatupulaki ‘o e fakamo’oni ‘o Sisu ko e Kalaisi.
  2. Ke tokoni’i ‘a e ngaahi polokalama ako ‘i he ngaahi ‘api ako ‘a e Siasi ‘i Tonga.
  3. Ke fokotu’u ha ngaahi Komiti mo e Poate ‘a e Kau Talekita.
   1. Ke fokotu’u ha ngaahi Vahe Fonua mo ha ngaahi Vahe Iiki mo ha nau kau ‘ofisa.
   2. Ke fai ha ngaahi Fakataha ki ha feitu’u ‘e tu’utu’uni ‘e he Kautaha.
   3. Ke tanaki ha ngaahi me’a'ofa mo ha ngaahi foaki.
   4. Ke tauhi mo fakapapau’i ‘oku malu ‘a e pa’anga ‘a e Kautaha pea ‘oku faka’aonga’i totonu.
   5. Ke fakatonutonu ‘a e Konisitutone mei he taimi ki he taimi ‘o fakatatau ki he fiema’u ‘a e Kautaha.
 5. KAU ‘OFISA
  1. Ko e kau ‘ofisa ‘o e Kautaha ni ‘e kau ki ai ‘a e ngaahi Lakanga ko ‘eni:
   Palesiteni
   Tokoni Palesiteni 1
   Tokoni Palesiteni 2
   Sekelitali PuleTokoni Sekelitali
   Tauhi Pa’anga
   Tokoni Tauhi Pa’anga
   ‘Ofisa Fakatekinolosia (Computer/Internet)
   Fai Hisitolia
   ‘Ofisa Fetu’utaki Fakahinohino Lao
   ‘Atita Fakalotofonua
   Palesiteni Fakavahe
   Palesiteni Fakafeitu’u
   Mo ha kau ‘Ofisa kehe ‘o ka fiema’u
  2. ‘E ‘ikai ke fili ha taha ke ‘Ofisa ‘o e Kautaha makatu’unga pe ‘i hono fatongia ‘i he Siasi pe ko e Ako pe ko ha tu’unga pe.
 6. KO HONO FILI ‘O E PALESITENI ‘O E KAUTAHA MO ‘ENE KOMITI PULE
  1. ‘Oku fili fakata’u tolu (3) ‘a e Palesiteni ‘o e Kautaha. Pea ‘oku fai ia ‘i he fakataha ‘a e KOMITI LAHI.
  2. ‘Oku ‘ataa ke toe fili ‘a e Palesiteni lolotonga ka he’ikai laka hake ‘i he teemi ‘e ua.
  3. Ko e founga hono fili:
   1. Fokotu’u: ‘Oku pau ke fokotu’u mai mei he Komiti Lahi ha kau Kanititeiti ‘e toko ua (2) pe toko tolu (3) ke fili mei ai ‘a e Palesiteni. Ko kinautolu ‘oku fokotu’u ‘oku pau ko ha taha memipa kakato ‘o e Kautaha pea ‘oku nofo ‘i Tongatapu ‘o ‘ikai toe si’i hifo ‘i he ta’u ‘e tolu (3) pea ‘oku ‘ikai ngaue ‘i he Ako lolotonga.
   2. Poupou: ‘E fakaha ‘e he fakataha ‘oku nau poupou’i ‘a e kau Kanititeiti ko ‘eni ke fili pe fili mei ai ha taha ke Palesiteni.
   3. Paloti: Kapau ‘oku toko lahi hake ‘a e kau Kanititeiti ‘i he toko ua (2) pea ‘e fai leva ‘a e fili tu’o ua:
    1. ‘Uluaki paloti ke kumi ‘a e toko ua’oku lahi taha hona fili.
    2. Paloti faka’osi leva ke kumi ‘a e fika ‘uluaki, pea ko e Palesiteni ia ‘i he ta’u tolu (3) hoko mai.
    3. Ko hono fili ‘a e Tauhi Pa’anga ‘e fai pe ia ‘e he Fakataha Lahi.
    4. Ko hono fili leva ‘o e toenga ‘o e Kau ‘Ofisa ki he Komiti Pule ‘e fai ia ‘e he Palesiteni hili hono fokotu’u ia ki hono lakanga Palesiteni.
 7. POATE ‘A E KAU TALEKITA
  1. Ko e Poate ‘a e Kau Talekita ‘oku ‘i ai ‘a e fa’ahinga memipa ‘e ua:
   1. Memipa Tu’uma’u
   2. Memipa Fili
  2. Ko e kau Memipa Tu’uma’u eni:
   1. Palesiteni lolotonga ‘o e Kautaha
   2. Kau Palesiteni Malolo ‘o e Kautaha
  3. Kau Memipa Fili ‘o e Poate:
   ‘Oku fili mei he ngaahi feitu’u muli ha kau memipa Poate ‘e toko fa (4) ‘o hange ko ‘eni: Takitaha mei ‘Amelika, Hawai’i, ‘Aositelelia mo Nu’u Sila.

   1. Ko e anga hono fili ‘oku pehe ni:
    1. Fokotu’u: ‘Oku fokotu’u mai ha kanititeiti ‘e ua mei he feitu’u takitaha ‘e he kau memipa pe ‘o e feitu’u koia.
    2. Poupou: ‘Oku poupou’i ‘e he kau Memipa Tu’uma’u ‘o e Poate.
    3. Paloti: ‘Oku paloti leva ‘e he fakataha ‘a e Komiti Lahi pe ko hai ‘i he ongo Kanititeiti ‘e hoko ko e Memipa Fili ‘o e Poate mei he feitu’u takitaha.
   2. ‘Oku fili fakata’u tolu ‘i he fakataha lahi ‘a e Komiti Pule ‘a e Memipa Fili ‘o e Poate, pea ‘oku fai pe ‘a hono fili ‘i he founga tatau pe ‘o hange koia ‘i ‘olunga.
   3. ‘Oku ta’u ‘e tolu ‘a e teemi ka ‘oku ngofua ke toe fili ha Memipa ‘o e Poate (Memipa Fili) ka ko e fo’i teemi fo’ou pe ‘e taha.
   4. ‘Oku ngofua ke Kanititeiti ha taha ki he Memipa Fili ‘o e Poate ‘o tatau pe ko e Memipa Kakato pe Memipa Fakalangilangi.
   5. ‘O ka ava ha tu’unga ‘o ha Memipa Fili ‘i ha fa’ahinga ‘uhinga ‘e ngofua ke fili ‘e he Poate hano fetongi ki he toenga ‘o e teemi ‘o e tokotaha ko ia.
  4. Fatongia ‘o e Poate:
   1. Fale’i ‘a e Palesiteni mo e Komiti Pule mo e Komiti Ngaue ‘i he ngaahi polokalama kotoa pe ‘a e Kautaha.
   2. Ke tukuange ‘a e Palesiteni ‘o e Kautaha pea fokotu’u ha Palesiteni fakataimi pea fili ha kau ‘ofisa fakataimi ‘o e Kautaha ‘o ka hoko ‘o mama’o fuoloa ‘i he mahina ‘e ono (6) ‘a e Palesiteni pe ‘e hoko ha moveuveu pe ‘ikai fakahoko lelei ‘a e Polokalama ‘o uesia ai ‘a e Kautaha. Pea ‘e ngaue ‘a e Palesiteni fakataimi kae ‘oua kuo a’u ki he taimi fili totonu.
   3. Pule’i mo tataki ‘a e fakamaau’anga ‘o e kau ‘ofisa ‘o e Kautaha.
   4. Ke fakangofua’i ha pa’anga ngaue ke ngaue ‘aki ‘e he Komiti Pule ‘o ka lahi hake ‘a e fakamole ‘i he patiseti na’e fakangofua’i ‘e he Komiti Lahi. Kae ‘oua ‘e toe lahi hake ‘i he peseti ‘e hongofulu ‘o e patiseti ne fakangofua’i ‘e he Komiti Lahi.
   5. Hoko ko e kau Talasiti ki he pa’anga mohe mo e ngaahi koloa ‘a e Kautaha.
   6. Fakangofua’i ha ‘Atita mei tu’a ke ‘atita’i ‘a e me’a fakapa’anga ‘a e Kautaha ‘o ka fiema’u.
  5. Fili ‘o e Sea ‘o e Poate ‘a e Kau Talekita:
   1. ‘Oku fili fakata’u tolu ‘a e Sea ‘o e Poate moe Tokoni Sea ‘i he fakataha ‘a e Komiti Lahi.
   2. ‘Oku ngofua ke kanititeiti ha taha pe mei he kau Palesiteni Malolo, tuku kehe kapau oku Palesiteni Temipale, Palesiteni Misiona, pe Fitungofulu.
   3. Ko e founga hono fili:
    1. Fokotu’u: ‘Oku fokotu’u mai mei he fakataha ‘a e Komiti Lahi ha toko ua.
    2. Poupou’i: Fakapapau’i ‘oku poupou’i ‘e he fakataha.
    3. Paloti: ‘Oku paloti’i leva ‘e he fakataha ‘a e Komiti Lahi ke ma’u ‘a e Sea mo e Tokoni Sea.
    4. Ko e fatongia ‘o e Sea ‘o e Poate ‘a e Kau Talekita:
     1. Ui mo tataki ‘a e fakataha ‘a e Poate ‘o e Kau Talekita.
     2. Hoko ko e tokotaha ‘o e kau Talasiti ‘a e Pa’anga ‘a e Kautaha.
     3. Fale’i mo tokoni’i ‘a e Palesiteni.
    5. ‘Oku pau ke fakataha tu’o fa ‘a e Poate ‘i he ta’u ‘i Ma’asi, Sune, Sepitema mo Tisema pe toe lahi ange ‘o ka fiema’u pea ‘oku pau ke ‘ave ha tohi fanongonongo ‘o e fakataha ‘i he ‘aho ‘e fitu ki mu’a ‘i he ‘aho fakataha. Ko e tokolahi ‘oku fiema’u pea toki lava ha fakataha ko e toko 5 ‘o e kau Memipa Tu’uma’u.
  6. ‘E mole ha lakanga ‘o ha Memipa Tu’uma’u mei he Poate ‘o kapau ‘e hoko ha taha ‘o e fa’ahinga me’a ko ‘eni:
   1. Mama’o ‘o laka ‘i he mahina ‘e 6 mei he ‘ulu’i ‘ofisi (Tongatapu).
   2. Li’aki fakataha tu’o 2.
   3. Ta’e faitotonu.
   4. Vale pe faha.
   5. ‘Ulungaanga ta’e fe’unga ‘o ongoongo kovi ai ‘a e Kautaha.
   6. Ngaue hala ‘aki ‘a e mafai.
   7. Mahamahaki fakasino ‘o ‘ikai toe lava ke fakahoko hono fatongia.
 8. NGAAHI KOMITI
  ‘Oku fakalele ‘a e Kautaha ‘e he ngaahi Komiti ko ‘eni:

  1. KOMITI PULE LAHI
   1. Kau Memipa:
    1. Kau Memipa ‘o e Poate ‘a e Kau Talekita
    2. Kau Memipa ‘o e Komiti Pule
    3. Palesiteni Fakafeitu’u mo hono ongo Tokoni
    4. Palesiteni ‘o e Vahe pe ko hano Tokoni ‘o ka ‘ikai ‘i ai ‘a e Palesiteni
   2. Fatongia:
    1. Mafai ke fakatonutonu ‘a e Konisitutone.
    2. Fokotu’utu’u ha ngaahi palani ngaue ‘a e Kautaha.
    3. Vakai’i mo fakapapau’i ‘a e fakamatala fakapa’anga fakata’u.
    4. Fanongo ki he lipooti fakata’u mei he ngaahi Vahe ‘o fekau’aki mo hono fakalele ‘o e Kautaha he Vahe takitaha.
    5. Fanongo ki he lipooti fakata’u ‘a e Palesiteni ‘o e Kautaha.
    6. Alea’i mo fakapapau’i ha ngaahi polokalama fakata’u ‘a e Kautaha.
    7. Fakamafai’i ‘a e patiseti fakata’u ‘a e ngaahi ngaue ‘a e Kautaha.
    8. Alea’i mo paasi ha ngaue ‘a e Kautaha ke fakalele.
    9. Fili ‘a e kau ‘Ofisa Pule ‘o e Kautaha.
   3. Fakataha:
    1. ‘E fakataha ‘a e Komiti tu’o taha ‘i he ta’u pea ‘e toe lahi ange ‘o ka fiema’u. ‘Oku pau ke fanongonongo tohi ‘aho ‘e 30 ‘a e fakataha kotoa ‘a e Komiti.
    2. ‘E tataki ‘a e fakataha ni ‘e he Palesiteni ‘o e Kautaha pe ko ha taha kuo vahe’i ki ai ‘e he Palesiteni ‘i hono ongo Tokoni.
    3. ‘E lava ‘o fai ‘a e fakataha ko ‘eni ki he fonua pe feitu’u ‘e loto taha ki ai ‘a e Komiti.
  2. KOMITI PULE
   1. Kau Memipa:
    1. Palesiteni ‘o e Kautaha
    2. Kau Tokoni Palesiteni
    3. Sekelitali mo e Tokoni Sekelitali
    4. Tauhi Pa’anga mo e Tokoni Tauhi Pa’anga
   2. Fatongia:
    Palani mo fokotu’utu’u ‘a e ngaahi ngaue ‘a e Kautaha.
   3. Fakataha:
    1. ‘E fakataha fakamahina tukukehe ha taimi ‘e fiema’u ‘e he Palesiteni.
    2. ‘E toki fai ha fakataha ‘a e Komiti ‘o ka laka he vaeua ‘a e kau ‘ofisa ma’u fakataha.
    3. ‘Oku pule’i ‘a e fakataha ‘e he Palesiteni.
  3. KOMITI NGAUE
   1. Kau Memipa:
    1. Komiti Pule
    2. Kau Palesiteni ‘o e ngaahi Vahe
    3. Tokotaha Fetu’utaki
    4. Fakahinohino Lao
    5. Fai Hisitolia
    6. Kau fakafofonga fakafeitu’u
    7. Chief Information Officer
    8. ‘Ofisa Fetu’utaki
    9. Mo ha kau ‘ofisa kehe ‘o ka fiema’u
   2. Fatongia:
    1. Alea’i pea fakahoko ‘a e ngaahi fokotu’utu’u na’e fai ‘e he Komiti Pule.
    2. Fokotu’u ki he Komiti Pule ‘a e ngaahi fakakaukau mo e lipooti felave’i mo e ngaahi komiti kehe.
    3. Alea’i ha ngaahi liliu ki he Konisitutone pea ke ngaue ‘aki ko e Konisitutone Fakaangaanga, ka kuopau ke toe fokotu’u ki he Komiti Pule Lahi ke fai hono alea’i pea paasi pea toki hoko ia ko e Konisitutone.
    4. Fokotu’u ha ngaahi Komiti kehe ke ngaue fakataimi ‘i he taimi ‘oku fiema’u ai.
    5. Fakataha tu’o taha he kuata.
  4. KOMITI FAKAFEITU’U
   1. Kau Memipa:
    1. Palesiteni Fakafeitu’u
    2. Ongo Tokoni
    3. Sekelitali moe Tokoni Sekelitali
    4. Kau Palesiteni Fakavahe mo honau ngaahi Tokoni
   2. Fatongia:
    1. Fakafekau’aki ‘a e ngaahi polokalama Fakavahe.
    2. Alea’i mo fokotu’utu’u ‘a e ngaahi polokalama fakafeitu’u.
    3. Lipooti ‘a e kau Palesiteni fakavahe.
   3. Fakataha:
    1. Fai’aki pe ‘a e fiema’u ‘a e Palesiteni fakafeitu’u mo e kau Palesiteni Fakavahe.
    2. Tataki ‘a e fakataha ko ‘eni ‘e he Palesiteni Fakavahe.
   4. Ko hono fili ‘o e palesiteni fakafeitu’u:
    1. Fokotu’u mai ‘e he memipa ‘o e Poate ‘o e feitu’u ko ia.
    2. Tali mo fakapapau’i e he Komiti Pule.
    3. Paloti ‘a e kau Palesiteni Fakavahe.
  5. KOMITI FAKAVAHE
   1. Fokotu’u ha Vahe fo’ou
    1. ‘E fokotu’u ha Komiti Fakavahe ‘i ha feitu’u pe ‘i Mamani ‘o fakatatau ki hono vakai’i ‘e he Palesiteni Fakafeitu’u pea loto ki ai ‘a e Komiti Pule. Ko e ni’ihi foki ‘eni ‘o e ngaahi ‘uhinga ‘oku fai’aki ‘a hono fakakaukau’i:
    2. Vamama’o mo e Vahe kehe.
    3. Tokolahi fe’unga ‘a e kau memipa ‘oku nofo ‘i he ‘elia ko ia.
    4. Kole ‘a e kau memipa ‘i he ‘elia ko ia ke fokotu’u honau vahe mavahe.
    5. Mo ha ngaahi ‘uhinga fakapotopoto kehe pe ka ‘e kau ki hono fakalakalaka ‘o e Kautaha.
   2. Fili ‘o e kau ‘ofisa Fakavahe:
    1. ‘E ‘ataa ke kanititeiti ha taha ki he Palesiteni Fakavahe ‘o tatau aipe pe ko ha Memipa Kakato pe Memipa Fakalangilangi.
    2. Founga Fili:
     (i) Fokotu’u
     (ii) Poupou
     (iii)Paloti
    3. ‘E fai ‘a e fili ‘i he fakataha Fakavahe.
    4. ‘E fakahoko ‘a e ouau ko ‘eni ‘e ha memipa ‘o e Komiti Pule pe Palesiteni Fakafeitu’u.
 9. FATONGIA ‘O E KAU ‘OFISA
  1. PALESITENI ‘O E KAUTAHA
   1. Ui mo tataki ‘a e ngaahi fakataha ‘a e Komiti Pule mo e Komiti Ngaue mo ha toe Komiti kehe.
   2. Fakamafai’i ‘a e ngaahi Komiti takitaha ke nau ngaue ki ha fa’ahinga fiema’u ‘a e Kautaha.
   3. ‘E hoko ia ko e taha ‘o e kau Talasiti ki he ngaahi me’a fakapa’anga mo fakapisinisi ‘a e Kautaha.
   4. ‘Oku ne ma’u ha mafai ke ne fakamo’oni tohinima ‘i ha tohi aleapau ma’a e Kautaha ‘i ha loto ki ai ha vahe tolu ‘e ua ‘o e Komiti Pule mo e Poate ‘a e Kau Talekita.
   5. ‘O kapau ‘e fiema’u ‘e lava ke ne fokotu’u ki he Komiti Ngaue ha ngaahi fokotu’utu’u pe lakanga ke ngaue fakataimi ‘aki ‘i ha loto ki ai ‘a e vahe tolu ‘e ua ‘o e Komiti Pule. Ka kuopau ke ne toe fokotu’u ia ‘i he fakataha ‘a e Komiti Pule Lahi pea ‘e toki hoko ia ko e konga ‘o e Konisitutone.
   6. Fa’u mo fokotu’utu’u mo e Sekelitali ‘a e ngaahi ‘asenita ‘o e ngaahi fakataha.
   7. Fili ha memipa fo’ou ki he Komiti Ngaue ke fetongi ha memipa kuo tukuange.
  2. TOKONI ‘ULUAKI
   1. Ke ne tokoni mo fale’i ‘a e Palesiteni ‘o fekau’aki mo hono fatongia.
   2. Ke ne hoko ko ha Palesiteni fakataimi pe ‘o kapau ‘e fakafisi, tukuange, folau ‘i ha taimi loloa pe pekia ‘a e Palesiteni.
   3. Te ne fakafofonga’i ‘a e Palesiteni ‘i hono fatongia ‘o kapau te ne puke pe mama’o ‘i he mahina ‘e 6.
   4. Ke Sea mo tokanga’i ‘a e komiti ‘e fakamafai’i ia ki ai.
  3. TOKONI UA
   1. Tokoni’i ‘a ePalesiteni ‘i hono fatongia Faka-Palesiteni.
   2. Fakafofonga’i ‘a e Palesiteni mo e Tokoni ‘Uluaki ‘i hona fatongia ‘o kapau ‘oku na puke pe ko ha ‘uhinga pehe.
   3. Ke ne tataki ‘a e ngaahi fakataha ‘a e Komiti Ngaue pe fakataha Lahi ‘o kapau ‘e fakamafai’i ia ke ne fai pehe.
   4. Ke ne vakai’i mo tokanga’i ‘a e ngaahi Komiti ‘e fakamafai’i ia ki ai.
   5. Hoko ko ha Palesiteni fakataimi pe ‘o kapau ‘e fakafisi, tukuange, folau ‘i ha taimi loloa pe pekia ‘a e Palesiteni mo e Tokoni ‘Uluaki.
  4. SEKELITALI PULE
   1. Fa’u mo fokotu’utu’u mo e Palesiteni ‘a e ngaahi ‘asenita.
   2. Hiki mo tauhi ke maau ‘a e miniti ‘o e ngaahi fakataha.
   3. Fai ‘o e ngaahi fetu’utaki ‘i hono fakamafai’i ia ki ai.
   4. Tauhi ‘a e lekooti ‘o e Kautaha.
   5. Fanongonongo ‘a e ngaahi fakataha ‘a e Komiti Pule, Komiti Ngaue mo e Fakataha Lahi ‘a e kau memipa ‘e fai ‘i he taimi fe’unga ke nau ‘ilo ki ai.
  5. TOKONI SEKELITALI
   1. Fua ‘a e fatongia kotoa pe ‘o e Sekelitali ‘i he’ene mama’o.
   2. Tokoni ki he Sekelitali ‘i he ngaahi fatongia fakasekelitali.
  6. FAI HISITOLIA
   Tauhi mo fa’u, pea fakatotolo ‘a e hisitolia ‘o e Kautaha.
  7. TAUHI PA’ANGA
   1. Tauhi mo fakama’opo’opo ‘a e lekooti ‘o e Komiti pa’anga ‘a e Kautaha.
   2. Te ne hoko ia ko e memipa ‘o e Komiti pa’anga ‘a e Kautaha.
   3. Tokoni ki he kau Palesiteni ‘o e Kautaha ‘i hono fokotu’utu’u ‘a e patiseti fakata’u.
   4. Teuteu’i pea faka’ataa ‘a e ngaahi lekooti fakapa’anga ‘o ka fiema’u ‘e he komiti ‘atita, pe ‘atita.
   5. Fakangofua’i ‘a e pa’anga ke ngaue’aki ‘o fakatatau ki he patiseti kuo ‘osi tali ‘e he Komiti Lahi ke ngaue’aki.
  8. TOKONI TAUHI PA’ANGA
   1. Tokoni ki he Tauhi Pa’anga ‘i hono fatongia kotoa pe.
   2. Hoko ‘o fua ‘a e fatongia kotoa pe ‘o e Tauhi Pa’anga, ‘o ka mama’o fakataimi ‘a e Tauhi Pa’anga mo ha ngaahi me’a pe ‘e fakamafai’i ia ‘e he Komiti Pule.
  9. ‘ATITA
   1. Ko hono sivi faka’auliliki ‘o tu’o taha pe lahi ange ‘i he ta’u ‘o ka fiema’u ‘e he Komiti Ngaue mo e Komiti Pule ‘a e lekooti fakapa’anga ‘a e Kautaha.
   2. Fakahu ki he poate ‘a e Kau Talekita mo e Komiti Pule ‘o ‘ikai toe loloa ange ‘i he mahina ‘e taha mei he ‘aho na’e kamata ai ‘ene sivi fakata’u ha fakamatala kakato felave’i mo hono sivi ‘o e lekooti fakapa’anga ‘a e Kautaha.
   3. ‘E ‘ikai kau ‘a e ‘Atita ‘i he ngaahi fakataha ‘a e Komiti Ngaue mo e Komiti Pule tukukehe pe ka fiema’u ke ne fai ha lipooti ‘o felave’i mo hono fatongia.
  10. TOKOTAHA FETU’UTAKI
   1. Fa’u ha ngaahi fakamatala pe polokalama fakanusipepa mo e letio ke langaki ‘a e ‘iloa ‘o e Kolisi Tutuku.
   2. Hoko ko ha tokotaha fekumi (research) ki he ngaahi fakalakalaka ‘a e Kautaha.
   3. Fa’u ha polokalama TV, Radio ke fakahoko fakauike, fakamahina.
  11. CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO)
   1. Fokotu’u ‘a e Website ‘a e Kolisi Tutuku.
   2. Fakahu ma’u pe ki he website ‘a e ngaahi me’a mahu’inga ‘oku hoko ‘i he Kolisi Tutuku.
  12. FAKAHINOHINO LAO
   1. Fakahinohino ‘a e Palesiteni mo e Komiti Pule ‘i he ngaahi polokalama ‘a e Kautaha ‘o felave’i mo e lao.
   2. Fakafofonga’i ‘a e Kautaha ki he kakai mo e Pule’anga ‘i he ngaahi me’a fakalao kotoa pe ‘i he fakamafai’i ia ‘e he Komiti Pule.
   3. Fakapapau’i ‘a e fakalea ‘o e Konisitutone ‘oku totonu mo fakalao.
  13. PALESITENI FAKAFEITU’U
   1. Fakahoko ha pisinisi pe ngaue mei he Komiti Pule ki he kau Palesiteni ‘o e ngaahi vahe ‘i hono vahe fonua (e.g. America, Hawaii, Australia, New Zealand, etc.).
   2. Vakai’i ‘a e ngaue ‘a e Kautaha ‘i he ngaahi vahe.
   3. Fanongonongo ‘a e ngaahi fakataha ‘a e ngaahi Komiti ‘i he tu’utu’uni ‘a e Komiti Pule.
   4. ‘Oku fili ‘a e fatongia ni ‘aki hono fakaongoongolelei’i ‘e he Poate Fakafeitu’u, ‘o tali mei he Komiti Pule, pea toki paloti’i leva ‘e he kau Palesiteni ‘o e ngaahi vahe ‘o e feitu’u koia.
   5. Tokoni ki he Komiti Pule ‘i ha ngaue ‘e fiema’u.
   6. Tufaki mo fakahoko ‘a e ngaahi pepa felave’i mo e fakataha fakata’u ‘a e Komiti Lahi ki he kau memipa ‘o e Kautaha ‘i honau ngaahi vahe fonua takitaha
   7. Fakafekau’aki ‘a e ngaahi polokalama fakavahe ‘o e ngaahi vahe ‘i hono feitu’u.
   8. Fokotu’u mo e kau Palesiteni Fakavahe ‘a e fakataha (reunion) fakakatoa ‘o hono vahe fonua.
  14. PALESITENI FAKAVAHE
   1. Hoko ko e le’o ‘o e Komiti Pule ‘i he vahe ‘oku ne fakafofofnga’i.
   2. Hoko ko e memipa ‘o e Komiti Ngaue.
   3. Fakatotolo’i ke ‘ilo ‘a e kau memipa ‘o e Kautaha ‘i hono Vahe.
   4. Ui ha ngaahi fakataha fakavahe ke fakafehokotaki ‘a e ngaahi polokalama ‘a e Kautaha.
   5. Tokanga’i mo malu’i ‘a e ngaahi koloa mo e pa’anga ‘a e Kautaha ‘i he vahe ‘oku ne fakafofonga’i. Pea hoko ko e tokotaha ‘o e kau Talasiti ki he koloa mo e pa’anga ‘a e vahe.
   6. Palani mo e sekelitali ‘a e ‘asenita ‘o e fakataha fakamahina ‘a e Komiti fakavahe, pea mo e Fakataha Lahi ‘a e kau memipa ‘o e vahe.
 10. KO HONO FAKAMANATU ‘E HE KOLISI TUTUKU ‘A E ‘AHO ‘O E AKO
  1. Ko e polokalama fakamanatu ko ‘eni ‘oku ‘uhinga ia ke kau ki ai ‘a e memipa kotoa pe ‘o e Kolisi Tutuku (memipa kakato mo e memipa fakalangilangi) mo ha taha pe ‘oku fie kau ki ai.
   ‘Oku lava ke fai ‘i he ngaahi polokalama fakamanatu ko ‘eni ‘a e ngaahi ‘ekitiviti ko ‘eni:

   1. Konifelenisi (ngaahi lea, malanga, mo e ngaahi hiva)
   2. Ngaahi hulohula
   3. Ngaahi fakataha (reunion) fakato’uako (ka kuopau he’ikai ke fepaki mo e ngaahi polokalama kehe)
   4. Fireside
   5. Faka’ali’ali hiva
   6. Faka’ali’ali taleniti
   7. Fakataha ‘a e Komiti Lahi
   8. Ngaahi faiva fakafonua
   9. Mo ha ngaahi me’a kehe ‘o fakatatau ki he taumu’a ‘o e Kautaha
  2. FAKAMANATU FAKAFEITU’U
   Ko e ta’u hono ‘uluaki mo e ua hili ‘a e katoanga fakata’u tolu ‘e fai fakafeitu’u (zone). ‘E felotoi ‘a e fakafofonga fakafeitu’u mo e kau Palesiteni ‘o e ngaahi vahe pe ko fe ‘a e vahe te nau talitali (host) ‘a e polokalama ‘o e ta’u ko ia. Ko hono polokalama ‘e pehe ni:

   1. ‘E fokotu’utu’u mo fa’u ‘a e polokalama ‘e he Komiti Fakavahe ‘o e vahe ‘oku ne talitali (host). Pea tokoni ki ai mo e fakafofonga fakafeitu’u, fakataha mo e fale’i ‘a e Komiti fale’i fakavahe.
   2. Kuopau ke ‘ave ‘a e polokalama fakaangaanga ko ‘eni ki he Komiti Pule ki Tonga ‘i he mahina ‘e ono ki mu’a ‘i he ‘aho ‘e kamata ai ‘a e polokalama fakamanatu ke fai ‘a hono vakai’i faka’osi, pea tali ke fakahoko.
  3. FAKAMANATU FAKAKATOA
   Ko e ta’u hono tolu kotoa pe ‘e fai ai hono katoanga’i fakata’u tolu ‘a e ‘aho ‘o e ngaahi ako ‘a e Siasi ‘i Tonga ‘e he Kolisi Tutuku fakataha mo e ngaahi ako lolotonga, pea ‘e fai pe ia ki Tonga. ‘E toki alea’i pe ia ‘e he Komiti Pule mo e Komiti Ngaue pe ko fe ‘a e feitu’u ‘i Tonga ‘e fai ai ‘i he ta’u ko ia. Ko hono polokalama ‘e pehe ni:

   1. Fa’ufa’u mo fokotu’utu’u ‘a e polokalama ‘e he Komiti Pule mo e Komiti Ngaue.
   2. ‘Ave ‘a e polokalama ki he ngaahi vahe ‘i he mahina ‘e ono ki mu’a ‘i he ‘aho ‘oku kamata ai ‘a e katoanga.
 11. FAKATAHA LAHI FAKAKATOA
  ‘Oku fakahoko ‘a e Fakataha Lahi ‘aki ‘a e ngaahi founga ko ‘eni: A. Konifelenisi E. Fakataha Lahi Fakakatoa F. Fusi fuka H. Fireside I. Polokalama Sipoti K. Fakasosiale (Hulohula) L. Semina

  1. KONIFELENISI
   1. ‘Oku fai ‘i he fakataha ko ‘eni ‘a hono malanga fakamanatu ‘o e ‘aho ‘o e ngaahi ako ‘a e Siasi ‘i Tonga.
   2. ‘Oku fai ‘a e lotu fakamanatu ‘a e ‘aho ‘o e ako.
   3. ‘Oku kau ai ‘a e kau fakaafe fakalangilangi mei he fonua mo e Siasi.
   4. ‘Oku tataki ‘a e fakataha ko ‘eni ‘e he Palesiteni ‘o e Kolisi Tutuku pe ko ha taha hono ongo Tokoni.
  2. FAKATAHA LAHI FAKAKATOA
   ‘Oku kau ‘i he ‘asenita ‘o e fakataha ko ‘eni ‘a e ngaahi me’a ko ‘eni:

   1. Lipooti fakata’u pe fakata’u tolu ‘a e Palesiteni.
   2. Lau foki mo e lipooti fakata’u ‘a e Kautaha.
   3. Fakaha foki ke ‘ilo ‘e he kau memipa ‘a e Palesiteni fo’ou ‘o e Kolisi Tutuku ‘i he ta’u ‘e tolu hoko mai.
   4. Ngaahi ngaue na’e fai ki he ako lolotonga ‘i he ta’u ‘e tolu kuo hili.
   5. Patiseti ‘a ia kuo paasi ‘e he fakataha ‘a e Komiti Pule Lahi ke ngaue ‘aki ‘i he ta’u ‘e tolu hoko mai.
   6. Ui ‘a e kau memipa ‘o e Poate fo’ou.
   7. Mo ha ngaahi me’a kehe ‘o hange ko e:
    1. Ngaahi lea
    2. Ngaahi fakamalo
    3. Ngaahi hiva mo e ifi
  3. FAKATAHA FUSI FUKA
   ‘Oku fai ‘a e fakataha ko ‘eni ‘i he tu’unga fuka pea ko hono ‘asenita ‘eni:

   1. Tukupale ‘o fakamanatu ‘a e kau memipa kuo pekia lolotonga ‘a e ta’u ‘e tolu kuo ‘osi.
   2. Tu’u fakalongolongo ha taimi nounou ke faka’apa’apa ki he kau pekia.
   3. Ngaahi lea ne ‘osi vahe ke fai.
   4. Ngaahi hiva kuaea mo e ifi.
   5. Fusi ‘a e fuka Tonga mo hono polokalama.
   6. Laka fakato’u ako
  4. FIRESIDE
   ‘Oku fai ‘a e polokalama ko ‘eni pea ko hono ‘asenita ‘eni:

   1. Tataki pe ‘e he Palesiteni pe ko hono Tokoni.
   2. Ngaahi hiva kuaea kuo ‘osi teuteu.
   3. Ngaahi lea kuo ‘osi vahe.
   4. Ko e tokotaha lea tuku ko e fakaafe fakalangilangi ia ‘o e fireside.
   5. Ko e taumu’a ‘o e fakataha ko ‘eni ke fakamafana’i fakalaumalie ‘a e kau memipa ‘o e Kolisi Tutuku.
 12. NGAAHI ME’A FAKAPA’ANGA
  1. TUKUHAU MO E NGAAHI ME’A'OFA
   1. Tukuhau: ‘Oku lesisita fakata’u ‘a e memipa kotoa pe (memipa kakato mo e memipa fakalangilangi) ‘i honau vahe takitaha. Kuopau ke ma’u tali totongi (receipt) mei he Kautaha hili ‘ene totongi ‘ene tukuhau ko e pa’anga ‘e hongofulu ki he ta’u (silini ‘o e fonua ‘oku te nofo ai). Ko e tohi tali totongi pe ‘a e Kautaha, pe ko ha tohi tali totongi ‘oku ‘i ai ‘a e sila ‘o e Kolisi Tutuku ‘e ngofua ke ngaue’aki ‘o ‘ikai ko ha toe tohi tali totongi kehe. ‘Oku fatongia’aki ‘e he ngaahi Komiti fakavahe ‘a hono fakamanatu atu ki he kau memipa ‘i honau ngaahi vahe takitaha ‘a e pa’anga totongi tukuhau. Pea ‘e fakahu ‘a e pa’anga koia ki he pa’anga fakalukufua ‘a e Kautaha Kolisi Tutuku.
   2. Me’a'ofa fakavahe: ‘Oku foaki mai ‘e he vahe ha pa’anga te ne foaki fakata’u pe fakata’utolu ki he Kolisi Tutuku. ‘Oku ‘oatu ‘a e tali totongi mei he Tauhi Pa’anga ki he ngaahi vahe ‘oku foaki mai.
   3. Me’a'ofa fakataautaha pe fakafamili: ‘Oku ‘ataa pe foki ki ha taha pe ko ha famili ke ‘oatu ha’ane me’a'ofa ko e tokoni ki he pa’anga tokoni ‘a e Kolisi Tutuku ki he ako lolotonga. ‘E tali totongi ‘a e me’a'ofa ko ‘eni ‘i he hingoa ‘o e tokotaha pe famili ko ia.
  2. PA’ANGA ‘OKU MA’U MEI HE FAKATUPU PA’ANGA
   1. Ko e pa’anga kotoa pe ‘oku ma’u ‘e he ngaahi vahe takitaha hili hono to’o ‘a e fakamole mei ha’anau pa’anga hu mai ‘i he hingoa ‘o e Kautaha, ‘e vahevahe ia ‘o pehe ni: Ko e peseti ‘e valunoa ‘o e pa’anga, ‘e fakahu ia ki he pa’anga ‘a e Kautaha. Pea ko e peseti leva ‘e uanoa ‘o e pa’anga ‘e tauhi ia ‘e he ngaahi vahe ke ngaue’aki ‘i he’enau ngaahi polokalama fakavahe.
   2. Ko e pa’anga kotoa pe ‘oku ma’u mai ‘i he katoanga fakata’u ‘a e Kautaha ‘e fakahu katoa ia ki he pa’anga fakalukufua ‘a e Kautaha (hili hono to’o ‘a e ngaahi fakamole ‘o e katoanga).
   3. Ko ha pa’anga ‘oku me’a'ofa mai ‘e ha taha pe kulupu, ki he Kolisi Tutuku ‘e fakahu leva ia ki he pa’anga fakalukufua ‘a e Kolisi Tutuku.
  3. NGAAHI ‘AKAUNI FAKAPANGIKE ‘A E KAUTAHA (BANK ACCOUNT)
   1. Ko e Poate ‘a e Kau Talekita ‘oku nau ma’u ‘a e mafai ke fili ha pangike ‘i Tonga pe ‘i muli ke fakahu ai ‘a e pa’anga ‘a e Kautaha.
   2. Pa’anga Mohe (Term Deposit): ‘E ‘ikai ke lava ‘o toho (withdraw) pe hiki fakapangike (transfer) ha pa’anga mei he ‘akauni ko ‘eni ka kuopau ke:
    1. Ke tali ‘e he Poate, ka he’ikai si’i hifo ‘i he toko nima ‘o e Poate Tu’uma’u.
    2. Kuopau ke fakamo’oni hingoa ki ai ‘a e toko 4 mei he kau Talasiti ‘a e Poate ‘o e Kau Talekita.
    3. Ko e toko ua mei he toko 4 ‘o e kau fakamo’oni hingoa kuopau ko e Sea ‘o e Poate mo e Palesiteni ‘o e Kolisi Tutuku.
   3. ‘E ngofua ke fili ‘e he Poate ha Komiti mei tu’a ‘i he Poate ke nau fekumi mo vakai’i ha toe pangike pe ko ha toe founga ‘e toe lelei ange ki he pa’anga mohe ‘a e Kautaha ke fakahu ki ai, ka kuopau ke nau fokotu’u mai ki he Poate ke fai hono alea’i mo hono aofangatuku.
   4. Pa’anga ngaue (cheque account): ‘E ‘ikai ke lava ‘o toho pe hiki fakapangike mei he ‘akauni ko ‘eni ha pa’anga ka kuopau ke fakamo’oni hingoa ki ai ‘a e toko tolu. Ko e toko tolu ko e Palesiteni, Sekelitali mo e Tauhi Pa’anga.
   5. Fakangofua ki he kau Talasiti ke fakaava ha ‘akauni ‘i muli ke fakahu ki ai e ngaahi pa’anga ‘o e ngaahi katoanga ko ia ‘i muli.
  4. PA’ANGA HU ATU (FAKAMOLE)
   1. ‘Oku fakangofua ‘e he Komiti Pule Lahi ‘a e pa’anga ngaue ke ngaue’aki ‘e he Palesiteni mo ‘ene Komiti Pule ki hono fakalele ‘o e fakataha fakata’u pe fakata’utolu.
   2. ‘Oku fakangatangata pe ‘a hono ngaue’aki ‘e he Palesiteni mo e Komiti Pule ‘a e pa’anga ‘i he ‘akauni ngaue ‘o fakatatau pe ki he patiseti na’e kole pea tali ‘e he Komiti Pule Lahi ke hoko ko e pa’anga ngaue fakata’u tolu.
   3. Ko hono fakamafai’i ha pa’anga ke ngaue ‘aki ‘e he Palesiteni mo e Komiti Pule ‘o kapau ‘oku ‘i ai ha nounou lolotonga ‘a e ta’u fakapa’anga ‘o e Kautaha ‘oku fakangofua’i pe ia ‘e he Poate ‘a e Kau Talekita.
  5. TALITOTONGI (RECEIPT BOOK)
   1. Ko e va’a kotoa ‘o e Kautaha kuopau ke nau ‘oatu ha talitotongi ki he pa’anga kotoa pe ‘oku ma’u mai. Ko e fatongia ‘o e Tauhi Pa’anga ‘i he vahe takitaha ke fai ‘a e talitotongi ‘o e pa’anga kotoa pe ‘oku ma’u. ‘Oku fakahu pe meili/uaea ‘a e pa’anga ‘oku ma’u ‘e he Tokoni Tauhi Pa’anga. Ko e tohi talitotongi pe ‘a e Kautaha ‘a ia ‘oku tufa atu ‘e he Tauhi Pa’anga ‘a e Kautaha ‘e lava ke ngaue’aki. Ko e ngaahi tohi talitotongi kuo ‘osi fakafika pe ia ki mu’a hono ngaue’aki. Ko e tohi talitotongi ‘oku ‘i ai ‘a e tatau ‘e tolu. Ko e tatau ‘uluaki ‘oku ‘oatu ia ki he taha na’e foaki pa’anga. Ko e tatau hono ua ‘oku ‘ave ia ki he Tauhi Pa’anga ‘o e Kautaha fakataha mo ha fakamo’oni (deposit slips, money transfer) ‘o e feitu’u ‘oku ‘i ai ‘a e pa’anga.
   2. Ko e ngaahi tohi talitotongi ‘oku loka’i pea tauhi malu ‘e he Tauhi Pa’anga ‘a e Kautaha pea ‘oku ne toki tufa atu ia ki he ngaahi vahe ‘o e Kolisi Tutuku. ‘Oku lekooti ‘e he tauhi pa’anga ‘a e fika ‘o e ngaahi tohi talitotongi kotoa pe ‘oku tufa ki he ngaahi va’a ‘o e Kolisi Tutuku. ‘Oku fakafehoanaki (reconcile) ‘e he Tauhi Pa’anga ‘a e ngaahi talitotongi.
  6. VAUSIA (PAYMENT VOUCHER)
   1. ‘Oku ngaue’aki ‘a e vausia ki he totongi ‘o e ngaahi fakamole ‘a e Kautaha. Ko e ngaahi vausia kuopau ke ‘osi fakafika ki mu’a pea ngaue’aki. ‘E ‘i ai ‘a e tatatu ‘e ua ‘o e vausia. Ko e tatau ‘uluaki ‘e tauhi ia ‘i he lekooti. Ko e tatau hono ua ‘e tuku pe ia ‘i he tohi vausia. Ko e anga ‘eni hono fakafonu ‘o e vausia. ‘Oku fakafonu ‘a e vausia ‘e he Tauhi Pa’anga. ‘E tohi ‘i he vausia ‘a e hingoa ‘o e taha pe kautaha ‘oku totongi ki ai ‘a e sieke, ‘uhinga ‘o e fakamole, lahi ‘o e fakamole, pea mo e ‘aho ‘o e fakamole. Kuopau ke fakamo’oni ‘a e Palesiteni pea mo e Tauhi Pa’anga ‘i he vausia ki mu’a pea toki lava ke totongi ha pa’anga.
   2. ‘Oku tauhi malu ‘e he Tauhi Pa’anga ‘o e Kautaha ‘a e ngaahi vausia. ‘Oku lekooti ‘e he Tauhi Pa’anga ‘a e fika ‘o e ngaahi vausia ‘a ia ‘oku tufa ki he ngaahi vahe ‘o e Kautaha.
   3. Kuopau ke ngaue’aki ‘e he ngaahi va’a ‘o e Kolisi Tutuku ‘a e vausia. ‘Oku fakafonu ‘e he Tauhi Pa’anga ‘o e vahe pea fakamo’oni ki ai ‘a e Tauhi Pa’anga mo e Palesiteni ‘o e vahe ko ia. Ko e tatau ‘uluaki ‘o e vausia ‘ave ia ki he Tauhi Pa’anga ‘o e Kolisi Tutuku. ‘Oku totonu ke li fakataha ‘a e tatau ‘o e ngaahi vausia ‘i he taimi ‘oku li ai ‘a e ngaahi tatau ‘o e talitotongi ki he Tauhi Pa’anga ‘o e Kolisi Tutuku.
   4. ‘Oku tauhi malu mo loka’i ‘a e vausia ‘e he Tauhi Pa’anga.
 13. KO HONO VAHEVAHE ‘A E NGAAHI KOLOA ‘A E KAUTAHA ‘O KA MOVETE PE MATE ‘A E KAUTAHA (WINDING UP)
  ‘I he taimi pe ‘e fakapapau’i ai kuo movete pe mate ‘a e Kautaha ‘e vahevahe leva ‘a e koloa ‘o pehe ni:

  1. Totongi ‘a e mo’ua kotoa pe ‘oku ‘o e Kautaha.
  2. ‘E ‘ave leva ‘a e toenga ‘o e silini mo e koloa ki he ako lolotonga, LDS, Tonga.
  3. Ka mate ‘a e ako lolotonga ‘a e Siasi (LDS Tonga) pea fokotu’u ha trust ke tokoni’i e fanau Siasi ‘i he ngaahi ako te nau hu ki ai.
 14. KO E SILA ‘A E KOLISITUTUTKU LIAHONA (COMMON SEAL)
  Ko e Sila ‘o e Kautaha ‘e ha ai ‘a e ngaahi lea ko ‘eni: KOLISI TUTUKU LIAHONA INC. pe LIAHONA ALUMNI ASSOCIATION INC.
 15. TUKUANGE PE FAKAMALOLOO’I HA ‘OFISA
  ‘E tukuange pe tuli ha ‘Ofisa mei hono fatongia ‘e he Poate ‘o e kau Talekita ‘aki ‘a e ngaahi ‘uhinga ko ‘eni:

  1. Kapau ‘oku ne ngaue hala ‘aki ‘a e pa’anga ‘a e Kautaha Kolisi Tutuku Liahona.
  2. Kapau ‘oku ‘ikai malava ke fua hono fatongia ‘o tu’unga ai ha holo ‘a e Kautaha ‘i he feitu’u pe vahe ko ia.
  3. Kapau ‘oku ne fai ha ‘ulungaanga ta’efe’unga mo palaku ‘o tukuhifo ai ‘a e ongoongo ‘o e Kolisi Tutuku.
  4. ‘E toki kamata ‘o fakahoko ‘a e tautea ki he tokotaha maumau lao ‘i he taimi te ne ma’u ai ha tohi mei he sekelitali ‘a e Kolisi Tutuku.
  5. ‘Oku ‘i ai ‘a e totonu ‘a e tokotaha ‘oku tautea ke tangi ki he Poate koe’uhi ko ha’ane totonu.
  6. Ko e tangi kotoa pe ‘e fakahu ia ki he Poate ‘i he tohi ‘o fakaha ai ‘a e ‘uhinga pe ngaahi ‘uhinga ‘o ‘ene tonuhia.
  7. Mafai pe Kau Palesiteni Fakafeitu’u ke fai ha tu’utu’uni ki ha taha ‘i hono ngaahi vahe ‘oku ne maumau’i ‘a e ngaahi tu’utu’uni.
 16. POATE FAKATONUTONU
  1. ‘Oku faotngia’aki ‘a e Poate ‘a e kau Talekita hano tali ha fokotu’u ha Poate Fakatonutonu mei he kau memipa falala’anga ‘o e Kautaha.
  2. ‘Oku pau pe ke kau ki he Komiti ko ‘eni ‘a e Palesiteni ‘o e Kolisi Tutuku mo e Sekelitali, pea ‘e hoko ‘a e Palesiteni ko e Sea.
 17. KO E LILIU KI HE KONISITUTONE
  ‘Oku fatongia’aki ‘a e Komiti Pule ‘a hono monomono ‘o e Konisitutone pea toki fakahu atu ki he Komiti Ngaue ke fai ‘a hono alea’i mo paasi ke ngaue’aki ko e Konisitutone fakaangaanga. ‘E toki hoko ko e Konisitutone ‘i hano tali ‘e he Komiti Pule Lahi.
 18. ‘ATITA
  1. ‘ATITA FAKALOTOFONUA (INTERNAL AUDITOR)
   1. ‘Oku sivi faka’atita ‘e he ‘Atita fakalotofonua ‘a e ngaahi ‘akauni ‘a e Kautaha tu’otaha pe lahi ange ‘i he ta’u. ‘E toe lahi ange ‘o ka fiema’u ‘e he Poate.
   2. Fakahu ha fakamatala ‘a e ola ‘o e sivi faka’atita ki he Komiti Pule mo e Poate ‘a e Kau Talekita ‘o ‘ikai toe loloa ange ‘i he mahina ‘e taha mei he ‘aho na’e kamata ai ‘ene sivi.
  2. ‘ATITA FKALUKUFUA (EXTERNAL AUDITOR)
   1. ‘Oku sivi fakata’u tolu ‘a e ‘atita ko ‘eni ‘a ia ‘oku fai ia ‘i he taimi ‘oku fetongi ai ‘a e Palesiteni mo e Komiti Pule, pea ‘oku fai ia ‘i he mahina ko ‘Okatopa ‘i he ta’u hono tolu.
   2. ‘Oku fakahu leva ‘a e ola ‘o e sivi faka’atita ko ‘eni ki he Komiti Pule fo’ou mo e Poate ‘o e Kau Talekita.
 19. TU’UNGA FAKATAKIMU’A ‘O E KAUTAHA
  Hili hono fili ‘o e Paseiteni fo’ou pea mo e Komiti Pule, ‘e hoko atu pe ‘a e ngaue fakataha a e Palesiteni motu’a mo e Palestieni fo’ou kae’oua kuo a’u ki he ‘aho faka’osi ‘o e mahina ko ‘Okatopa pea toki fai hono fetongi faka’aufuli ‘a e ngaue.
Friday, April 2nd, 2010 No Comments